Disclaimer

Deze website bevat informatie over de Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting en de aan haar verbonden partijen die nuttig kunnen zijn voor de Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en het up-to-date houden van de daarin opgenomen gegevens, kan de Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, toegankelijkheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten, diensten en grafische beelden worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Elke vorm van gewekt vertrouwen in deze informatie is dan ook volledig voor uw eigen risico.

De Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting zal zich zoveel mogelijk inspannen om de website operationeel te houden. De Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site om technische redenen. Via deze website is het mogelijk te linken naar andere websites die niet worden beheerd of in het beheer zijn van de Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting. Wij hebben nadrukkelijk geen controle over de aard, inhoud en toegankelijkheid van deze websites. De weergave of verwerking van deze links op de website impliceert geen aanbeveling of goedkeuring van de daarin geuite standpunten.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met alle voorwaarden in deze disclaimer met inbegrip van de aansprakelijkheidsbeperkingen van de Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om de website te verlaten.

Toepasselijk recht

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

  • Het gebruik van deze website en elk geschil of claim die voortvloeit uit – of in verbinding staat met – de website, de inhoudelijke materie, of de totstandkoming daarvan (buitencontractuele geschillen of claims) zullen worden beheerst en geïnterpreteerd door Nederlands recht.  
  • De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd met betrekking tot elk geschil of claim die voortvloeit uit – of in verbinding staat met – bovenstaande voorwaarden of de totstandkoming (inclusief buitencontractuele geschillen of claims) daarvan. Wij behouden alle rechten voor – voor zover mogelijk binnen de relevante jurisdictie – om in rechte op te treden in een bodemgeschil voor een rechter in het land waar u woonplaats heeft, of indien deze voorwaarden zijn aanvaard in uitoefening van uw beroep of bedrijf, in het land waar u de voorwaarden heeft aanvaard of – indien deze verschilt – in het land waar de onderneming haar statutaire vestigingsplaats heeft. 

© 2023 Erik Hazelhoff Roelfzema Stichting